Privacy Policy

North Star vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil North Star je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. North Star zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 15 augustus ’19

Wat betekent...

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van Ecowater en waarvan Ecowater persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens

Naam:

Ondernemingsnummer:

Adres:

E-mail:

Telefoonnummer:

 

North Star Belgium

0411.519.827

Geelseweg 56, 2250 Olen

privacy@north-star.be

+32 14 24 71 17

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer Ecowater optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke. Contactgegevens kan u vinden bij punt 3.

Welke persoonsgegevens verwerkt North Star?

5.1 Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

North Star verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

 • Bij de aanvraag van een offerte

Indien je meer info wenst over de diensten of producten van North Star kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). North Star verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, email en adres) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.

 

 • Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken

Indien je producten of diensten bestelt bij of levert aan North Star, verwerkt North Star persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.

 

 • Bij het deelnemen aan een event

North Star organiseert events. Bij de organisatie van zo’n event, verwerken we persoonlijke identificatiegegevens, professionele gegevens bij de inschrijving.

 

 • Bij het deelnemen aan een opleiding

North Star organiseert opleidingen. Voor het vlotte verloop en administratieve opvolging verwerken we je persoonlijke identificatie gegevens en professionele gegevens.

 

 • Gebruiksgegevens

De gegevens die wij ontvangen wanneer je onze producten en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: wanneer je laatste onderhoud heeft plaatsgevonden. Met als doel je tijdig te kunnen contacteren voor een nieuwe afspraak.

 

 

5.2 Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

 

 • Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief

Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief geef je toestemming voor het versturen van direct marketing mail. North Star geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief en zo dus je toestemming terug in te trekken.

 

 • Bij het invullen van een klantentevredenheidsonderzoek 

North Star vraagt toestemming om persoonsgegevens (identificatie gegevens en professionele gegevens) te linken met de resultaten van hun klantentevredenheidsonderzoek. North Star gebruikt deze gegevens enkel ter verbetering van onze diensten. Het gebruikt hiervoor een onderzoeksbureau als verwerker, maar het zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ook niet doorgeven aan derden voor eigen gebruik.

 

 • Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website zal North Star, hiervoor je toestemming vragen. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...)

 

5.3 Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

North Star verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij North Star een belangenafweging gemaakt heeft.

 

 • Bij het registreren van bezoekers aan onze kantoren

Om veiligheidsredenen wenst North Star te weten wie er op elk moment in hun kantoren aanwezig is. De werknemer met wie de bezoeker een afspraak heeft, wordt op de hoogte gesteld dat het bezoek gearriveerd is. North Star verwerkt hierbij volgende persoonsgegevens: persoonlijke identificatie gegevens (naam) professionele gegevens (vb bedrijf waarvoor je werkt).

 

 • Bij het gebruik van beveiligingscamera’s

In en rond de gebouwen van North Star hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven.Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.

 

 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp aan aanbieden van informatie op jouw verzoek

Je kan contact opnemen met North Star via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

 

 • Bij het versturen van direct marketing

North Star verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. North Star respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt indien er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die North Star zelf levert. Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 

 • Bij het uitnodigen van een klantentevredenheidsonderzoek

North Star nodigt klanten uit om deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek. Het werkt hiervoor samen met een onderzoeksbureau.

 

 • Bij het  gebruik van beeldmateriaal voor public relations en/of journalistieke doeleinden

Wanneer North Star een groot bedrijfsevent organiseert heeft het een gerechtvaardigd belang om aan public relations te doen om nieuwe medewerkers en/of nieuwe klanten aan te trekken. De bezoekers van het event worden op voorhand geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het nemen van de foto: op het event zelf tegen de fotograaf of na het event door een mail te sturen naar privacy@north-star.be

 

 • Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website

North Star gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

Met wie delen we je gegevens?

North Star deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij

 • North Star daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • North Star hiertoe verplicht wordt in het kader een regelgeving of juridische procedure.
 • North Star hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • North Star een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst zal ook aan de partners of leveranciers meegedeeld worden.
 • North Star geheel of gedeeltelijk overgenomen wordt of opgesplitst wordt. In dit geval zal North Star de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

North Star doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken) , tools (vb CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

Beveiliging van je persoonsgegevens

North Star erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt North Star gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet North Star dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt North Star de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Bewaring van je persoonsgegevens

North Star bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op deze pagina.

Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@north-star.be.  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan North Star meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

North Star heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer kan North Star je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van kan North Star

kan North Star zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag kan North Star een redelijke vergoeding aanrekenen of kan kan North Star het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat kan North Star je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met kan North Star waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien kan North Star niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

 

Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.